Königspaar Hans-Peter u. Elke Carduck

Prinzessin Rebecca Herhut

Schülerprinz Jan Feller


zudem unsere Bezirksmajestäten 2016

Bezirks-Königspaar Rolf u Anja Meichsner